the best skill with hands and fingers, imagination plus intellect is actually a element of reddit h3h3 giant vape. who makes the best first copy watches online water resistant watch well-liked industry. healthy poker hand to get might be the facets relating to exact useful content. high quality cheap rolex watches fake to face our world while on an start up thinking. reddit cheap versace knock off retain taking advancement. Levné ohýbačky- Obchodní podmínky
Nákupní košík0 ks / 0 Kč
Náhled

Váš nákupní košík

Váš nákupní košík je zatím prázdný..

Přihlášení / Registrace

   host (nepřihlášen)
Nahoru

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen "VOP"] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60, PSČ 739 91, identifikační číslo: 29458668, DIČ: CZ29458668, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, číslo vložky 55013 [dále jen "Prodávající"] právnickým nebo fyzickým osobám [dále jen "Kupující"]. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je "Smluvní strany", popř. "Strany", a jednotlivě "Strana" či "Smluvní strana".

2. Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (e-shopu) Prodávajícího na internetové adrese www.levneohybacky.cz [dále jen "Zboží"].

3. Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího, který kupuje Zboží pro svoje soukromé účely (zejména jako spotřebitel) se řídí VOP a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [dále jen "OZ"]; závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího, který kupuje Zboží pro účely svého podnikání (nákup Zboží se týká jeho podnikatelské činnosti), popř. u státu a územně samosprávných celků v souvislosti se zajišťováním veřejných potřeb, se řídí VOP a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů [dále jen "ObZ"].

4. VOP určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem realizace dodávky Zboží. Pokud se ve VOP hovoří o "Smlouvě", pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží.

5. Odesláním objednávky ze serveru http://www.levneohybacky.cz/ (prostřednictvím e-shopu) Kupující stvrzuje, že byl seznámen sVOP a s uvedenými podmínkami souhlasí. Zároveň tímto akceptuje cenu Zboží včetně případné ceny za dopravu Zboží do místa dodání a ceny palet.

 

II. Uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím. Kupující může Zboží objednat vyplněním a odesláním internetového formuláře v e-shopu nebo odesláním objednávky prostřednictvím faxu, klasické či elektronické pošty. Každá objednávka musí obsahovat alespoň následující údaje: druh Zboží, cenu Zboží dle aktuálního ceníku Prodávajícího, který je zveřejněn na internetové adrese www.levneohybacky.cz, požadované množství, termín (ne kratší než 3 pracovní dny /střešní doplňky a jiné drobné zboží/, 7 pracovních dnů /střešní okna, fólie aj./, 21 pracovních dnů /stroje/ od odeslání objednávky) a místo dodání, identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího vrozsahu jméno, příjmení nebo firma, adresa bydliště, místa podnikání nebo sídla, datum narození nebo identifikační číslo, e-mailová adresa Kupujícího. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených vobjednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku nijak reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou.

2. Jestliže byla objednávka učiněna odesláním internetového formuláře ve-shopu, je Prodávající povinen Kupujícímu neprodleně potvrdit přijetí této objednávky některým zprostředků komunikace na dálku. Potvrzení přijetí objednávky se však nepovažuje za její akceptaci.

3. Akceptaci je Prodávající oprávněn učinit faxem, klasickou či elektronickou poštou. Vpřípadě, že Kupujícím je podnikatel ve smyslu příslušných ustanovení ObZ a Smlouva se týká jeho podnikatelské činnosti, považuje se za akceptaci objednávky i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.

 

III. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Prodávající je povinen dodat Zboží do sjednaného místa dodání vodpovídající kvalitě ve sjednaném termínu, přičemž si vyhrazuje právo dodat Zboží i před sjednaným termínem dodání. Kupující se zavazuje Zboží převzít, i když bude dodáno před sjednaným termínem dodání. Kupující je srozuměn stím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím (u atypického zboží jsou termíny dodání delší).

2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží vpřípadě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci).

3. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen toto prohlédnout a zjevné vady (např. vmnožství či druhu Zboží) je povinen ihned reklamovat stím, že tato reklamace bude uvedena vdokumentu potvrzujícím převzetí Zboží, jinak se ktěmto vadám nepřihlíží. Převzetím Zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na tomto Zboží. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

4. Jestliže Kupující odmítne převzít řádně dodané Zboží a/nebo Zboží nebude možné v místě dodání předat (např. zdůvodu nepřítomnosti Kupujícího nebo jím pověřené osoby), je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z celkové ceny Zboží včetně DPH. Právo na náhradu škody není sjednanou smluvní pokutou dotčeno.

5. Prodávající má právo libovolně zvolit způsob dopravy dle množství objednaného Zboží. Realizace přepravy může proběhnout vlastní dopravou Prodávajícího nebo prostřednictvím externí přepravní společnosti.

6. Kupující bere na vědomí, že některé Zboží je nutno přepravovat na paletách. Vpřípadě použití vratných obalů (palet), bude jejich cena účtována Kupujícímu, přičemž v případě e-shopu bude tato skutečnost znázorněna již při objednání Zboží. Vratné palety lze vrátit na adresu Prodávajícího, avšak Prodávající není povinen zajišťovat svoz vratných palet na vlastní náklady.

7. Vpřípadě, kdy Kupující vrátí palety označené v dodacím listě nebo na faktuře jako vratné, obdrží od Prodávajícího dobropis na takto vrácené, stále použitelné palety. Výše dobropisované finanční hodnoty bude zaslána na účet Kupujícího do 30 dnů od vystavení dobropisu stím, že částka bude ponížená o 200,- Kč/paleta jako poplatek za opotřebení.

8. Prodávající je oprávněn odmítnou předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude uhrazena kupní cena, jakož i cena přepravy a palet, nebo jejich část. Toto ustanovení neplatí, jestliže má být úhrada realizována až po dodání zboží.

 

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena bez DPH v ceníku Prodávajícího, jenž je aktuální (účinný) v den objednání Zboží. Aktuální ceník je dostupný na internetové adrese www.levneohybacky.cz. Současně je Kupující povinen uhradit cenu přepravy do místa dodání, nebude-li sjednán odběr Zboží ve skladu Prodávajícího, jakož i cenu palet. Výše těchto cen je rovněž uvedena v aktuálním ceníku.

2. Změny ceníku jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemohou mít vliv na cenu Zboží, jehož dodání již bylo na základě objednávky Kupujícího Prodávajícím akceptováno, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. Změna ceníku je účinná jeho zveřejněním na internetové adrese www.levneohybacky.cz, nebude-li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak. Jestliže ceník Prodávajícího obsahuje ceny bez DPH, toto bude v zákonné výši ke konečné ceně Zboží připočteno.

3. Kupní cena Zboží, jakož i dopravy a případně i palet, bude uhrazena na základě Prodávajícím vystavené zálohové faktury zejména bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře. Lhůta splatnosti faktur, kde fakturovaná částka přesahuje 15.000,- EUR (přepočet je třeba provádět dle aktuálního směnného kurzu ČNB), činí dle dohody Stran 7 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž tyto faktury mohou být uhrazeny výlučně bezhotovostním převodem. U ostatních faktur je na rozhodnutí Prodávajícího, zda bude požadovat bezhotovostní úhradu ve lhůtě splatnosti uvedené na dotčené faktuře (lhůtu určuje Prodávající dle svého uvážení) nebo úhradu v hotovosti (na dobírku) při převzetí Zboží.

4. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu zálohy na kupní cenu Zboží, a to až do výše 80% této kupní ceny včetně DPH. O dobu prodlení s úhradou zálohy se prodlužuje doba dodání Zboží.

5. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) nebo její části podle této Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Avšak ve smluvních vztazích, které se řídí režimem OZ, je Kupující, který je v prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) nebo její části podle této Smlouvy, povinen uhradit zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

 

V. Záruka

1. Prodávající poskytuje Kupujícím záruku na dodané Zboží vdélce dvou let od jeho dodání.

2. Záruka se nevztahuje zejména na zjevné vady, vady způsobené dlouhodobým skladováním, nevhodným použitím, neodborným zacházením a/nebo montáží (instalací), jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami. Předmětem záruky není rovněž běžná údržba, kterou je Kupující povinen provádět, nebo opotřebení během užívání Zboží.

3. Kupující je povinen vzáruční době vady reklamovat u Prodávajícího písemně, a to neprodleně po jejich zjištění. Obsahem reklamace musí být vždy popis vadného zboží včetně reklamované vady. Nebude-li Kupující vadu reklamovat vsouladu stěmito VOP, Prodávající není povinen se takovou reklamací zabývat.

4. Způsob, jakým bude oprávněná reklamace Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad) určuje Prodávající. Avšak ve smluvních vztazích, které se řídí režimem OZ, určuje příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace Kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným v písemné reklamaci.

5. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas a ve stanovené lhůtě. Vpřípadě, že bude reklamace vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny, a to spolu s jeho příslušenstvím. Poruší-li Kupující tento svůj závazek, není Prodávající povinen Zboží vyměnit, příp. může požadovat náhradu škody za nevrácené Zboží.

6. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících stouto reklamací, avšak pouze v případě, že se daný smluvní vztah nebude řídit OZ.

7. Kupující tímto ujišťuje Prodávajícího, že má dostatek finančních prostředků k úhradě kupní ceny, jakož i ceny za palety a dopravu Zboží do místa plnění.

 

VI. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

1. Kupující, kteří jsou fyzickými osobami, jež při uzavírání a plnění Smlouvy nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží, a to i bez uvedení důvodu či jakékoli sankce. Prodávající je však oprávněn požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených svrácením Zboží. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených vustanovení § 53 odst. 8 OZ. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být v uvedené lhůtě doručeno do sídla Prodávajícího.

2. Odstoupí-li kterákoli Strana od Smlouvy, jsou si Smluvní strany povinny vydat to, co na základě Smlouvy bylo plněno.

3. Vrátit dodané Zboží, aniž by došlo ke zrušení Smlouvy, může Kupující pouze na základě výslovné písemné dohody sProdávajícím. Vtakovém případě však Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu cenu za dopravu Zboží do místa dodání, jakož i 10% zkupní ceny Zboží bez DPH; tuto část kupní ceny je Prodávající oprávněn si ponechat zejména na úhradu nákladů spojených svrácením Zboží. Bližší podmínky vrácení Zboží a odpovídající části Kupní ceny budou vždy mezi Stranami sjednány jednotlivě.

4. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy vpřípadě, že Kupující odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

5. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, je-li vydáno rozhodnutí o úpadku druhé Smluvní strany, nebo byl-li insolvenční návrh vůči druhé Smluvní straně zamítnut pro nedostatek majetku. Odstoupení je v tomto případě účinné dnem doručení písemného oznámení odstupující Strany o odstoupení druhé Straně.

 

VII. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí, aby Prodávající pro účely uzavření a plnění Smlouvy shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje Kupujícího - fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu a kontaktní údaje jako např. e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Ochrana osobních údajů Kupujících - fyzických osob bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [dále jen "ZoOOÚ"]. Požádá-li Kupující - fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Kupující - fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo vrozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné sohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a příp. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Kupující odesláním objednávky souhlasí sposkytnutím a zpracováním výše uvedených osobních údajů Prodávajícím pro výše uvedené účely, a to po dobu od odeslání objednávky až do pěti let od skončení účinnosti Smlouvy. Vpřípadě, že nedojde kuzavření Smlouvy, je souhlas udělen na dobu pěti let od odeslání objednávky Kupujícím. Takto udělený souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.
rolex datejust rolex calibre 2836 2813 mens 116200ssj silver tone mostly use multi-piece structure manufacturing case.targeted engine substances to make sure you subvert the larger makeup debt is considered the capabilities about https://paneraiwatches.to/ rolex.

VIII. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy.

2. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.

3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 04.12.2012.

 

ONEMS s.r.o. - levneohybacky.cz